วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

 

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

งานบริหารคลังสินค้าถือเป็นกิจกรรมสําคัญในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทุกสถานประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิตจําเป็นจะต้องมีการบริหารงานด้านคลังสินค้า ธุรกิจที่มีการบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านของการตรวจสอบการขนส่งสินค้าเข้าและสินค้าออก การขนถ่ายวัสดุ และเก็บรักษาสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนสําคัญที่ช่วยควบคุมรายจ่ายและส่งเสริมผลประกอบการให้แก่สถานประกอบการ จึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจแก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ฉะนั้นผู้ประกอบอาชีพผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ที่มีประสิทธิภาพ มีความชํานาญ และมีประสบการณ์สูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 5 ปีในด้านการบริหารคลังสินค้า

- มีความรู้ในด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดเก็บ เครื่องมือและอุปกรณ์ในคลังสินค้า

- บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถใช้โปรแกรมระบบสต็อก

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ทักษะในด้านการตรวจสอบ และควบคุมอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีความเป็นผู้นํา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน

- มีระเบียบวินัย มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More