วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

 

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

การขนส่งสินค้าทางน้ำนับว่าเป็นการขนส่งที่มีบทบาทที่สําคัญต่อการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นการขนส่งซึ่งสามารถขนสินค้าได้ในปริมาณมาก โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการขนส่งด้วยวิธีอื่นๆ ทั้งนี้สามารถที่จะขนส่งสินค้าไปได้ทั่วทุกมุมโลก จึงถือเป็นจุดแข็งของการขนส่ง และจะมีการขยายตัวมากขึ้นตามการขยายตัวของภาคการส่งออก ซึ่งแนวโน้มการส่งออกของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมียังมีแนวโน้มการขยายตัวได้ต่อเนื่อง ฉะนั้นความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้ จะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการเดินเรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี (หรือตั๋ว)

- ละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัด

- ความสามารถในการทํางานเป็นทีม

- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทํางาน

- มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบสูง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- มีสํานึกในความปลอดภัยและมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วและมีความสามารถเป็นทั้งผู้นําและผู้ตาม

- มั่นใจในตนเอง มีความจําดี ช่างสังเกต

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More