วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

จากกระแสความตื่นตัวเรื่องห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของประเทศทําให้ในตลาดแรงงานยังมีความต้องการที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทานอีกมาก เพื่อพัฒนาธุรกิจของหน่วยงานให้พัฒนาและสามารถแข่งขันทางการค้าในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทันต่อเหตุการณ์เวลา และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกองค์กรมีจุดมุ่งหมายให้มีรายได้ให้มากที่สุด การแข่งขันทางการค้าที่มีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นโดยลําดับ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโดยตรง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ สาขาการจัดการขนส่ง สาขาการบริหารงานคลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ควรมีประสบการณ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย5-10 ปี

- วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์มีใจกว้าง ยอมรับฟังการติชมจากผู้อื่น

- บุคลิกดีมีความมั่นใจในตนเอง

- มีความสามารถเจรจาต่อรองและประนีประนอมได้ดี

- ความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- ถนัดและสนใจด้านการขนส่ง การจัดส่งสินค้า และสนใจในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More