วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

 

ออกแบบ วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

 

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ และเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน การสร้างและปรับปรุง โรงงาน ที่อยู่อาศัย ระบบการขนส่ง สาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็น ดังนั้นจึงมีความต้องการวิศวกรโยธาที่มีความชํานาญในการ ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การจัดระบบการขนส่งและการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อที่จะสนองความต้องการดังกล่าว

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ด้านการขนส่ง

 

- ควรมีความรู้ความสามารถในการคิด วางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

 

- มีวินัย จริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

 

- สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการทํางาน

 

- สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

 

- มีจิตสํานึกในการใฝ่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

- ควรมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตในสังคม

 

- สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกร

 

 

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More