Blue Flower

ศึกษาหาวิธีที่จะได้ข้อมูลทางการตลาด เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่งขัน รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด/ แนวโน้มความต้องการตลาด

ในระบบเศรษฐกิจการตลาด ผู้บริโภคมีความต้องการและทางเลือกในการจับจ่ายสินค้า หรือบริการที่หลากหลาย สินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันอาจประสบความสำเร็จทางการขาย ไม่เหมือนกัน ผู้ผลิตที่ประสบความสำเร็จจะต้องศึกษาและเข้าใจลักษณะ ความต้องการของลูกค้า เป้าหมาย ตลอดจนปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่าง  ถ่องแท้ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัยตลาด จึงเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มหรือมีโอกาสในการหางานทำได้ค่อนข้างสูง

 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถึงปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

  มีความรู้ทางสถิติและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS , Stata , Statal

  รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

  มีทัศนคติที่ดี และเป็นผู้รับฟังที่ดี

  บุคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

  สามารถทำงานเป็นทีม มีวินัย เป็นผู้ตาม และผู้นำที่ดี

  เข้าใจสภาวะทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค

  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  มีทักษะในการออกแบบสอบถาม การวางแผน การวิจัย