EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย(ด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อม)

ตรวจสอบสถานที่ทำงาน บริเวณข้างเคียง และทดสอบหาภาวะมลพิษและของเสียที่เกิดจากสถานประกอบการต่าง ๆแจ้งดำเนินการเพื่อทำให้การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

โอกาสการมี อาชีพ งานทำ / ความต้องการของตลาดในแขนง อาชีพ / แนวโน้มความต้องการตลาดของอาชีพ

ปัจจุบันประชาคมโลกมีความตื่นตัวและสนใจในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต ทั้งทางภาค อาชีพ เกษตรกรรมและภาค อาชีพ อุตสาหกรรม ซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศที่มีความเสรีมากขึ้น กฎเกณฑ์การค้าโลกจึงมีการเปลี่ยนแปลงและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบอาชีพ ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพ อุตสาหกรรมอาหาร จำเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีการผลิต ทั้งทางด้านความสะอาด และสุขอนามัย ควบคู่ไปกับการจัดการ อาชีพ ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) หรือมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ อาชีพ อย่างยั่งยืน ดังนั้น อาชีพ นี้จึงเป็น อาชีพ ที่มีแนวโน้มความต้องการสูง                         

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาชีววิทยา สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

-ควรมีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและ/หรือระบบควบคุมมลพิษอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี                                                                                                                

-อาชีพ นี้ต้องมีร่างกายแข็งแรง หูรับฟังได้ดี ตาไม่บอดสี มือและสมองสามารถทำงานอาชีพ ที่สัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา

-อาชีพ นี้ต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อดทน ช่างสังเกต ขยันหมั่นเพียร และตรงต่อเวลา

-ควรมีเจตคติที่ดีต่อ งานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More