EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

นักอุตสาหกรรมการเกษตร

  ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดการขยายตัวของสถานประกอบการขนาดใหญ่ และการพัฒนาการผลิตในรูปของธุรกิจกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีมากขึ้น ตลอดจนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาด้านการตลาด ทำให้ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้มีงานรองรับมากขึ้นหรืออาจหันมาลงทุนเป็น ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร     เองได้ เมื่อมีประสบการณ์และมีทุนทรัพย์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

–  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

–  ควรมีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

–  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

–  เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ

–  มั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

–  มีความรับผิดชอบ อดทน  ขยันหมั่นเพียร  และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

–  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More