EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง

  สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะต้องจะสามารถวิเคราะห์และกำหนดให้ได้ว่าสถานประกอบการจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงใดบ้าง

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งเป็นการยากสำหรับผู้บริหารที่จะทราบว่ามีปัญหาอะไรในอนาคตบ้าง ดังนั้นธุรกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้ทราบว่าธุรกิจจะเผชิญปัญหาอะไร และจะหาทางป้องกันอย่างไรเพื่อให้ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น มีผลกระทบต่อธุรกิจน้อยที่สุด อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่สำคัญ และมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  มีบุคลิก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ มีความเป็นผู้นำ

  สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้

  สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

  มีความรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

  มั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความกระตือรือร้น

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More