EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

ผู้ช่วยนักวิจัยตลาด

ศึกษาหาวิธีที่จะได้ข้อมูลทางการตลาด เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่งขัน รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด/ แนวโน้มความต้องการตลาด

ในระบบเศรษฐกิจการตลาด ผู้บริโภคมีความต้องการและทางเลือกในการจับจ่ายสินค้า หรือบริการที่หลากหลาย สินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันอาจประสบความสำเร็จทางการขาย ไม่เหมือนกัน ผู้ผลิตที่ประสบความสำเร็จจะต้องศึกษาและเข้าใจลักษณะ ความต้องการของลูกค้า เป้าหมาย ตลอดจนปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่าง  ถ่องแท้ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัยตลาด จึงเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มหรือมีโอกาสในการหางานทำได้ค่อนข้างสูง

 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถึงปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

  มีความรู้ทางสถิติและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS , Stata , Statal

  รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

  มีทัศนคติที่ดี และเป็นผู้รับฟังที่ดี

  บุคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

  สามารถทำงานเป็นทีม มีวินัย เป็นผู้ตาม และผู้นำที่ดี

  เข้าใจสภาวะทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค

  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  มีทักษะในการออกแบบสอบถาม การวางแผน การวิจัย

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More