EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ; วิศวกรประปา ; วิศวกรบำบัดน้ำเสีย

ควบคุมการก่อสร้าง วิธีการผลิต การคำนวณต้นทุน ออกแบบ และติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการป้องกันมลพิษของโรงงาน รวมถึงการควบคุมมลภาวะทุกสถานะของสิ่งแวดล้อม

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในหน่วยงานที่ กำกับดูแล และควบคุมสิ่งแวดล้อมของทางราชการ รวมถึงภาคเอกชน สถานประกอบการอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบของภาคเอกชนต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีนโยบายส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีในการผลิตที่สะอาด ของรัฐบาลตามมติการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมในปี 2535 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อประชากรในประเทศ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เป็นการปรับตัวเพื่อลดการกีดกันทางการค้าว่าด้วยเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าอาจจะทวีความรุนแรง ขึ้น ปัญหาในปัจจุบันมีทั้งปัญหาจากน้ำเสีย และปัญหาขยะมูลฝอย จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดปัญหาขึ้นจากกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

–  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

–  ควรมีความรู้ ความสามารถในการวางแผน คำนวณ ออกแบบ และควบคุมการบำบัด         น้ำเสีย การระบายน้ำ การเดินท่อในอาคาร การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

–  สามารถศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลได้

–  ขยันและมีสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงานภาคสนาม

–  สามารถใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งอ่าน และเขียน

–  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

–  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

–  สามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

–  มีจรรยาบรรณในสายงานอาชีพนี้

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More