EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

วิศวกรอาหาร(การผลิตทางเคมี);นักเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม

คำนวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิตโดยการใช้เครื่องจักรและการใช้อุปกรณ์และยังคำนวณและออกแบบระบบมาตรการความปลอดภัยและการกำจัดของเสีย ดูแลควบคุมสายงานการผลิตและการบรรจุอาหารด้วย

โอกาสการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ในปัจจุบันสถาบันการศึกษายังไม่สามารถผลิตบัณฑิตในสายวิศวกรรมอาหาร ได้ในจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่เปิดสอนสาขานี้สามารถผลิตบุคลากรได้เพียงไม่ เกินปีละ 20 คน ขณะที่รัฐบาลต้องการให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารของประชาคม โลก วิศวกรอาหารจึงจำเป็นต่อวงการอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมและมีราคาต้นทุนที่ยอมรับได้ ตลอดทั้งมีขนาดที่สอดคล้องกับการผลิตสินค้าต่างๆ ทั้งในส่วนของชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีราคาแพง เช่น เครื่องกลั่นสุราแช่ขนาดเล็ก เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตไวน์ เป็นต้น

วิศวกรด้านอาหารที่เป็นเพศชาย จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ มักกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ดังนั้น ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้จึงมีโอกาสเลือกที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการแต่ ละแห่งได้ อาทิ โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่เยือกแข็ง โรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โรงงานผัก ผลไม้ โรงงานขนมปัง และอาหารขบเคี้ยว ต่างๆ เป็นต้น                                       

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ                                                                                           

–  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

–  ควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์เครื่องจักรต่างๆ ตามความต้องการของนักวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะ สม                                                

–  รู้เรื่องวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักร ตลอดทั้งแหล่งที่มาของวัสดุ                                 

–  มีความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย                                                                           

–  เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง                                                                                              

–  เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดี มีลักษณะเป็นผู้นำ และมีความเป็นผู้ตามที่ดี                                    

–  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                                             

–  ควรมีความรู้ในเรื่องระบบมาตรฐานการให้บริการ (ISO 9001) ระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหาร ในโรงงานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) และมาตรฐานการผลิตต่างๆ ขององค์การอนามัยโลก และองค์การการค้าโลก

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More