EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(อาหาร)

วางแผนและควบคุมโครงการวิจัย ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน

พิจารณาแนวโน้มของงานวิศวกรรมและงานออกแบบจากแหล่งที่มาต่าง ๆ เช่นวารสารทางวิชาการ การประชุมด้านอุตสาหกรรม การวิเคราะห์คุณภาพและการใช้

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เดิม

โอกาสการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่ในท้องตลาดล้วนมีการแข่งขันทางการตลาด ค่อนข้างรุนแรง และมีพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงในแง่ของพฤติกรรมการบริโภคค่อนข้างสูง จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร จะต้องขยายหรือคงความเป็นผู้นำหรือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งจะต้องอาศัยงานพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้มาบริหารจัดการ ที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นตลาดแรงงานจึงมีความต้องการผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ค่อนข้างสูง

 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

–  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–  ควรมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 ปี  ขึ้นไป

–  ควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหารที่ดีในโรง งานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP)

–  ควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบคุณภาพการให้บริการ (ISO 9001:2000)

–  มีความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร สามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้

–  สามารถศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปได้อย่างเป็นเหตุ  เป็นผล

–  เชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ

–  สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ทั้งการอ่านและการเขียน

–  มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า

–  มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กร

–  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More