Blue Flower

  ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดการขยายตัวของสถานประกอบการขนาดใหญ่ และการพัฒนาการผลิตในรูปของธุรกิจกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีมากขึ้น ตลอดจนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาด้านการตลาด ทำให้ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้มีงานรองรับมากขึ้นหรืออาจหันมาลงทุนเป็น ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร     เองได้ เมื่อมีประสบการณ์และมีทุนทรัพย์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

–  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

–  ควรมีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

–  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

–  เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ

–  มั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

–  มีความรับผิดชอบ อดทน  ขยันหมั่นเพียร  และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

–  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย