Blue Flower

การใช้เทคนิคนิวเคลียร์วิเคราะห์ดิน เพื่อการจำแนกพื้นที่เพาะปลูกทำให้ทราบว่าพื้นที่ที่ศึกษาเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชชนิดใด ควรเพิ่มปุ๋ยชนิดใด

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ผู้ประกอบอาชีพนี้ สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแห่งชาติ กองชีวภาพ และทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ยาง ยารักษาโรค โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานอื่นๆ ที่ใช้สารรังสีในอุตสาหกรรมการผลิต  ซึ่งการใช้รังสีมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้รังสีในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการถนอมอาหาร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการผลิตบุคลากรด้านนี้ยังมีจำนวนจำกัด จึงถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพนี้ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีประยุกต์ และไอโซโทป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี                                                                                                          

  มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

  มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

  เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง มีไหวพริบและปฏิภาณดี ช่างสังเกต

  ชอบการค้นคว้า วิจัย พัฒนา

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  มีความขวนขวายศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์