Blue Flower

   ทำการทดสอบและเพาะเมล็ดพืชในพื้นที่ทดลอง ในกระบะ หรือภาชนะและนับจำนวนต้นพืชที่ปลูกเพื่อพิจารณาถึงอัตราการงอกของเมล็ดพืช

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งต้องอาศัยผลิตผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเมื่อเทียบกับระยะที่ผ่านมา ทั้งด้านประเภทการผลิตและคุณภาพของสินค้าไปสู่การผลิตที่มีความสลับซับซ้อน และมีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ ในส่วนของการผลิตอาหารพร้อมบริโภค (Ready to Eat) มากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมเกษตรส่งออกที่จะต้องแข่งขันในตลาดโลก เพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอาศัยวัตถุดิบทางการเกษตรหรือผลผลิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเจ้าหน้าเทคนิคด้านการเกษตรกรรมที่เทคนิคด้านการเกษตรกรรม มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับปรุงหรือเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรักษาสถานะหรือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร หรือสินค้าอุตสหากรรมเกษตรส่งออก อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ และยังมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรและเทคโนโลยี สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  มีความรู้ในวิชาชีพเกษตรกรรม และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกษตรได้ในทุกๆ ด้าน

  สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย

  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

  มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน